Про журнал

Журнал «Технології та дизайн» є науковим виданням, яке виходить у світ  в електронному вигляді (розміщується в мережі Інтернет на порталі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського).

Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» заснований КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (КНУТД) у вересні 2011 року.

Журнал започаткований з метою висвітлення результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень учених, фахівців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів із питань сучасної науки, а також забезпечення  наукових та інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідницької діяльності

Журнал «Технології та дизайн» публікує наукові статті, в яких висвітлюються виключно нові результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері техніко-економічного забезпечення та інноваційного розвитку підприємств легкої, текстильної, хімічної промисловостей та споріднених галузей.

До журналу приймаються статті теоретичного, прикладного, науково-практичного та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень, згідно тематичних рубрик журналу:

1.Технічна естетика, дизайн та ергономіка

 • прикладні та практичні проблеми дизайну середовища;
 • ергономіка в проектуванні об’єктів дизайну;
 • індустрія моди та виставковий дизайн, дизайн виробів з текстилю;
 • графічний дизайн і реклама.

2.Технології легкої промисловості та матеріалознавство

 • теоретичні та прикладні проблеми технологій легкої промисловості, матеріалів;
 • теоретичні, прикладні та практичні проблеми управління якістю продукції та процесів.

3. Мехатроніка, комп’ютерна інженерія та метрологія

 • теоретичні та прикладні проблеми машин легкої та текстильної промисловості, побутового обслуговування;
 • проблеми електроніки, електротехніки та електромеханіки;
 • автоматизовані системи управління та інформаційні технології;
 • метрологічне забезпечення, стандартизація, сертифікація;
 • прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

4. Хімічні та біофармацевтичні технології

 • проблеми технологій полімерних і композиційних матеріалів, хімічних волокон, шкіри та хутра;
 • біофармацевтичні технології;
 • електрохімічні технології;
 • мембрани та мембранна технологія.

 

Розміщення журналу «Технології та дизайн» в мережі Internet  на порталі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td
(Зміст номерів, анотації, номери).

Періодичність видання – 4 рази на рік;
Обсяг – до 7 обліково-видавничих аркушів.
Мова журналу – українська, англійська, російська.

ISSN 2304-2605